جلسه هشتم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي متون كودكانه
جلسه هشتم

مدرس: آقاي شهرام رجب زاده

استاد مدعو: جناب آقاي سالك

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي غير تخيلي

زمان: 1401/10/13

ساعت 17:15 تا 19