جلسه پنجم و ششم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
جلسه پنجم و ششم

مدرس: آقاي شهرام رجب‌زاده

استاد مدعو: خانم نازنين خليلي پور

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي ترجمه اي

زمان: سه‌شنبه مورخ 1401/10/04